पिछला पृष्ठ

 

सरपंच: पदस्य अभ्यर्थिण: ऑनलाइन अपि नामं निर्देशनं पत्राणि पूरयितुं शक्ष्यन्ते

दिसम्बर मासे सीधी मण्डलस्य षड्प\चाशत् सिंगरौली मण्डलस्य
एकत्रिंशत् पंचायतानां सामान्यं निर्वाचनं भविष्यन्ति
 

भोपाल : गुरूवार, अक्टूबर 12, 2017, 22:10 IST
 

सरपंच: पदस्य अभ्यर्थिण: अधुना परम्परागतं प्रक्रियया सह एव ऑनलाइन अपि नामं निर्देशनं पत्राणि पूरयितुं शक्नुवन्ति। एतद् स्वैच्छिकम् अस्ति। अभ्यर्थिण: राज्यं निर्वाचनम् आयोगेन निर्मिता OLIN एप्लीकेशन माध्यमेन नामं निर्देशनं पत्राणि पूरयितुं शक्यन्ते। आगामी दिसम्बर मासे सीधी मण्डलस्य षड्प\चाशत्, सिंगरौली मण्डलस्य एकत्रिंशत् च इंदौरं मण्डलस्य त्रीणि ग्रामं पंचायतानां सामान्यं निर्वाचनं प्रस्तावितं सन्ति।

अभ्यर्थिणा स्वकीयम् उतवा सुविधा केन्द्रस्य माध्यमेन ऑनलाइन नामं निर्देशनं पत्रं पूरणस्य पश्चात् तस्य फाइनल प्रिंट आउट इति निस्सारिष्यते। प्रिंट आउट इत्यस्मिन् आवश्यकं विवरणं पूरयित्वा आवश्यकं प्रमाण पत्रेण सह नियता समयावधौ रिटर्निंग अधिकारिणे देयं भविष्यति।

एप्लीकेशन OLIN इत्यस्य लाभा:

एप्लीकेशन OLIN माध्यमेन अभ्यर्थिण: कस्यापि समये नामं निर्देशनं पत्रं सज्जी कर्तुं शक्नुवन्ति। अनया व्यवस्थया द्विधा लेखनं च अपठनीयताया: कारणात् नामं निर्देशनं पत्रं निरस्तं भवितुम् आशंका समाप्ता भविष्यति। संवीक्षा, नामं प्रत्यावर्तनं च प्रतीकं चिन्हम् आवंटनस्य विवरणम् अभ्यर्थिणम् संदेशेन मिलिष्यति। अभिलेखं सुरक्षितं भविष्यन्ति। एप्लीकेशन OLIN इत्यस्मिन् अभ्यर्थिणं तस्य निर्वाचनं क्षेत्रस्य मतदाता सूची, मतदाता केन्द्राणां सूची च मतानां गणना संबंधी पत्रकं प्राप्तं भवितुं शक्ष्यन्ते। एतेन सह एव अन्या: अभ्यर्थीणां संबंधे विविधं विवरणानि यथा शपथपत्रम्, जाति: प्रमाण पत्रं च अन्या: प्रमाणपत्राणां प्रतिलिपि: मिलिष्यति।

राज्यं निर्वाचनं आयुक्त: श्री आर. परशुराम: उक्तवान् यत् अभ्यर्थीणां सुविधायै रिटर्निंग अधिकारिण: कार्यालये सुविधा केन्द्रं स्थापितं कारयिष्यन्ते। सुविधा केन्द्रे OLIN इत्यस्य सुविधा नि:शुल्का भविष्यति। ऑनलाइन कियास्क च लोकं सेवा केन्द्रेषु अपि OLIN इत्यस्य सुविधा मिलियति, पर\च अत्र निर्धारितं शुल्कं देयं भविष्यति। मध्यप्रदेशं राज्यं निर्वाचनम् आयोगस्य वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in इत्यस्मिन् OLIN इत्यस्य लिंक दत्तम्।

-